REGULAMIN SZKOLEŃ STACJONARNYCH

I. Definicje

Przez użyte w niniejszym dokumencie pojęcia i skróty rozumieć należy:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Szkolenia.
 2. Organizator – Piotr Adaszkiewicz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia Fryzjerska cutcut Piotr Adaszkiewicz” w Poznaniu (60-408) przy ul. Janusza Meissnera 2C, NIP: 6981845472, REGON: 367243267, dane kontaktowe:
  1. adres e-mail: kontakt@cutcutpracownia.pl;
  2. nr tel. +48 797 157 37; 
  3. strona internetowa: https://cutcutacademy.pl/.
 3. Szkolenie – autorski kurs szkoleniowy prowadzony przez Organizatora zgodnie z udostępnionym Uczestnikowi lub Zgłaszającemu zakresem i planem szkolenia, na warunkach wynikających z Umowy i niniejszego Regulaminu.
 4. Konsument – definicja zgodna z art. 221 Kodeksu cywilnego.
 5. Przedsiębiorca – definicja zgodna z art. 431 Kodeksu cywilnego.
 6. Quasi – Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca Umowę na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadająca dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Uczestnik –osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu.
 8. Formularz zgłoszenia – formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej Organizatora, wypełniany przez Zgłaszającego celem zawarcia Umowy.
 9. Zgłaszający – Uczestnik bądź inny podmiot zgłaszający udział Uczestnika lub Uczestników w Szkoleniu i finansujący Szkolenie.
 10. Umowa – umowa Szkolenia zawarta z Organizatorem.
 11. Cena/Opłata – oznacza wartość brutto wyrażoną w polskich złotych, którą Zgłaszający jest zobowiązany zapłacić z tytułu przeprowadzonego Szkolenia.
 12. Płatność online – płatność przelewem za pośrednictwem bankowości elektronicznej bądź bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej Organizatora przez system PayU, kartą płatniczą albo Przelewy24.
 13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964r. (tj. z dn. 09.06.2022r. Dz. U. z 2022r. poz. 1360 ze zm).
 14. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (tj. z dn. 28.01.2020r. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 15. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia  17 listopada 1964r. (tj. z dn. 17.09.2021r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady związane z zawarciem Umowy przez Zgłaszającego z Organizatorem, zakupem Szkolenia, organizacją a także uczestnictwem w Szkoleniach oferowanych przez Organizatora.
 2. Szkolenia realizowane są według aktualnej oferty, warunków i programu Szkolenia dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
 3. Szkolenia przeznaczone są dla fryzjerów, którzy zainteresowani są poszerzeniem, usystematyzowaniem wiedzy praktycznej w zakresie specjalistycznych technik fryzjerskich opartych na autorskim programie Organizatora.
 4. Szkolenia przeprowadzane przez Organizatora przeznaczone są zarówno dla Przedsiębiorców, Quasi – Konsumentów jak i Konsumentów.
 5. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest z Konsumentem lub Quasi – Przedsiębiorcą, Organizator wskazuje, iż nie dotyczą ich te postanowienia Regulaminu, które stanowić mogą niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385– 3853 Kodeksu cywilnego.

III. Organizacja Kursu

 1. Szkolenia realizowane będą przez Organizatora stacjonarnie w Poznaniu (60-408) w budynku przy ul. Janusza Meissnera, w lokalu oznaczonym numerem 2C lub numerem 4/U1. 
 2. Aktualna oferta Szkoleń organizowanych przez Organizatora dostępna jest pod adresem: https://cutcutacademy.pl/.
 3. Szkolenia odbywają się w języku polskim.
 4. Umowa na realizację przez Organizatora na rzecz Uczestnika Szkolenia może zostać zawarta w formie pisemnej stacjonarnie w miejscu realizacji Szkolenia bądź na odległość (w tym za pośrednictwem Formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Organizatora; poprzez kontakt przez media społecznościowe Organizatora, tj. Instagram: piotr_adaszkiewicz [https://instagram.com/piotr_adaszkiewicz]]). 
 5. Z chwilą zawarcia Umowy – nie później jednak niż w terminie 3 dni – Zgłaszający dokonuje wpłaty zaliczki [KW1] w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) o której mowa w dziale V Regulaminu. W przypadku niedokonania płatności zaliczki Umowę uznaje się za niezawartą. Niniejsze postanowienie nie dotyczy zamówienia, w którym Zgłaszający dokonał zakupu przez stronę internetową Organizatora i wybrał płatność w całości lub w ratach, zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu Sklepu, dostępnego pod adresem: https://cutcutacademy.pl/regulamin-sklepu-internetowego/.
 6. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę Uczestników zgodnie z warunkami wynikającymi ze specyfiki Szkolenia określonymi na stronie: https://cutcutacademy.pl/.
 8. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Szkolenia jest uregulowanie zaliczki lub płatności, zgodnie z ust. 5 powyżej oraz dalszych Opłat za Szkolenie, zgodnie z przyjętymi zasadami płatności.
 9. Organizator oświadcza, iż treści przekazywane w toku Szkoleń mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody u Uczestników lub podmiotów trzecich, powstałe w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestnika przekazanych informacji, umiejętności lub wiedzy zdobytych w trakcie Szkolenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
 10. Organizator zaznacza, iż realizacja Szkolenia ze względu na swoją specyfikę stanowi akt starannego działania i w tym zakresie zapewnia profesjonalną, zgodną z należytą wiedzą i fachową realizację Szkolenia, natomiast wyniki Uczestnika oraz jego postępy w ramach Szkolenia w znacznej mierze uzależnione są od osobistego zaangażowania i dalszej pracy własnej.

IV. Obowiązki Zgłaszającego i Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do wykonania obowiązków nałożonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności do zapewnienia:
  1. przebiegu Szkolenia zgodnie z jego planem;
  2. niezbędnych materiałów dydaktycznych (pomocy naukowych);
  3. ekspertów, posiadających kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę odpowiadające rodzajowi prowadzonego Szkolenia;
  4. pracowni i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji Szkolenia.
 2. Zgłaszający zobowiązany jest do sumiennego i rzetelnego realizowania nałożonych na niego obowiązków wynikających z treści zawartej Umowy i postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
  1. terminowej płatności Opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu;
  2. aktywnego uczestniczenia w zajęciach w ramach Szkolenia jeżeli jest jednocześnie jego Uczestnikiem;
  3. przestrzegania wytycznych Organizatora  i eksperta w toku przeprowadzania Szkolenia.
 3. Zgłaszający, w związku z praktycznym charakterem Szkolenia zostanie poinformowany przez Organizatora na co najmniej 7 dni przed jego terminem o sprzęcie (w tym ubiorze) który Uczestnik powinien zabrać na Szkolenie.  
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania Szkolenia w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w tym dokonywania fotokopii przygotowywanych przez Organizatora bądź eksperta/ ekspertów prezentacji i materiałów dydaktycznych.
 5. Zgłaszający zobowiązany jest do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Organizatora, tj. w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, normami społecznymi. Przede wszystkim Zgłaszający zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych czynności o charakterze bezprawnym, obraźliwym czy też naruszającym dobra osobiste.

V. Płatność

 1. Wysokość Opłaty należnej Organizatorowi z tytułu przeprowadzenia Szkolenia określona jest na stronie internetowej w opisie konkretnego Szkolenia.
 2. W przypadku wybrania płatności zaliczki, opłata płatna będzie w dwóch częściach, tj.:
  1. pierwsza część w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) nie później niż w terminie 03 dni od dnia zawarcia Umowy tytułem zaliczki, której warunki zwrotu określone zostały w dziale VI oraz w odniesieniu do Konsumentów i Quasi-Przedsiębiorców także w dziale VII;
  2. druga część wynagrodzenia w wysokości pozostałej ceny Opłaty płatna będzie najpóźniej w dniu rozpoczęcia Szkolenia przelewem na rachunek bankowy Organizatora albo gotówką.
 3. Ceny Szkoleń znajdujące się na stronie internetowej Organizatora są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny podawane są w walucie polskiej.
 4. Zgłaszający będący Przedsiębiorcą może zgłosić chęć wystawienia na jego rzecz faktury VAT, która uzupełniona zostanie o wskazane przez niego dane w zgłoszeniu.
 5. Płatność następować będzie za pośrednictwem Płatności online bądź gotówkowo, zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu internetowego.
 6. Nieuiszczenie Opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu uprawnia Organizatora do odmowy dopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu.

VI. Warunki zmiany i odwołania Szkolenia

 1. Postanowienia niniejszego działu VI odnoszą się do odstąpienia od Umowy przez Zgłaszającego będącego Konsumentem lub Quasi-Przedsiębiorcą z zastrzeżeniem postanowień uregulowanych w dziale VII niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłaszający uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu przeprowadzenia Szkolenia w przypadku niemożności udziału Uczestnika w ustalonym terminie, o czym zobowiązany jest powiadomić Organizatora co najmniej na 30 dni przed terminem Szkolenia.
 3. W przypadku wskazanym w ust. 2 powyżej Organizator poinformuje Zgłaszającego o dostępnym / dostępnych terminach Szkolenia. Zmiana terminu zostanie uznana za dokonaną w momencie wyboru zaproponowanego przez Organizatora nowego terminu przez Zgłaszającego. Wybór o którym mowa w zd. 2 powyżej powinna nastąpić co najmniej w formie dokumentowej (np. wiadomość e-mail, wiadomość SMS).
 4. Zgłaszający uprawniony jest do bezpłatnej rezygnacji z udziału w Szkoleniu w przypadku złożenia takowej dyspozycji do 30 dni przed terminem Szkolenia.
 5. W przypadku braku wyboru zaproponowanego przez Organizatora terminu zgodnie z ust. 3 powyżej bądź w przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu na co najmniej 30 dni przed terminem określonym w Umowie, Zgłaszającemu zwraca się uiszczoną zaliczkę, a Umowa nie dochodzi do skutku.
 6. Oświadczenie o rezygnacji bądź też zmiana terminu Szkolenia winna nastąpić poprzez przesłanie dyspozycji na adres e-mail: kontakt@cutcutpracownia.pl lub listem poleconym na adres: ul. Janusza Meissnera 2C, Poznań (60-408).
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu na mniej niż 30 dni przed jego terminem bądź w przypadku innego zawinionego niewykonania umowy przez Zgłaszającego lub Uczestnika, wpłacona na rzecz Organizatora zaliczka nie podlega zwrotowi. W razie zawinionego niewykonania umowy przez Organizatora Zgłaszający może natomiast zrezygnować z Umowy i żądać zwrotu zaliczki.
 8. W przypadku, gdy do realizacji Umowy nie dojdzie z powodu niezawinionego przez żadną ze stron albo przez obie strony otrzymana przez Organizatora zaliczka podlega zwrotowi na rzecz Zgłaszającego (strony nie są zobowiązane do świadczenia na swoją rzecz żadnych dodatkowych opłat).
 9. Organizator zastrzega, iż w przypadku zawarcia Umowy na mniej niż 30 dni przed terminem Szkolenia, Zgłaszający niebędący Konsumentem bądź Quasi-Przedsiębiorcą nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Organizator ma prawo nie zawrzeć Umowy ze Zgłaszającym bądź odstąpić od Umowy już zawartej w przypadku, gdy Zgłaszający nie dokona płatności Ceny bądź wynagrodzenia Organizatora wynikającego z innego tytułu.

VII. Postanowienia dot. Konsumenta i Quasi-Konsumenta

 1. Konsument i Quasi – Konsument uprawnieni są na podstawie Ustawy o prawach konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej z Organizatorem na odległość lub poza lokalem jego przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 3. W przypadku, gdy Konsument lub Quasi – Konsument zrezygnuje z udziału w Szkoleniu w trakcie jego trwania, Organizator zwróci takiemu Zgłaszającemu uiszczoną Opłatę, pomniejszoną o część Szkolenia w którym wziął udział.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta i Quasi-Konsumenta może być złożone Organizatorowi w dowolny sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Sugerowanym sposobem złożenia przedmiotowego oświadczenia jest jego pisemna wysyłka na adres: Poznań (60-408) ul. Janusza Meissnera 2C bądź wysyłka w formie elektronicznej na adres: kontakt@cutcutpracownia.pl.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta lub Quasi – Przedsiębiorcę po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wpłacona na rzecz Organizatora zaliczka w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) podlega zwrotowi wyłącznie na zasadach określonych w dziale VI powyżej.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Quasi – Przedsiębiorcy dokona zwrotu na jego rzecz dokonanych dotychczas płatności.
 7. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu jakiego użył Konsument lub Quasi-Przedsiębiorca dokonując zapłaty za Szkolenie. Organizator może dokonać zwrotu płatności innym sposobem niż opisany w zd. 1 powyżej w przypadku wyraźnej zgody Konsumenta lub Quasi – Przedsiębiorcy i z zastrzeżeniem, że nie będzie się to wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Zgłaszający będący jednocześnie Konsumentami uprawnieni są do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące ww. możliwości oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych oraz pod adresem www.uokik.gov.pl.
 9. Zgłaszający będący jednocześnie Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych dotyczących internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług poprzez skorzystanie z platformy dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr.

VIII. Certyfikat 

 1. Każdy Uczestnik przeprowadzonego przez Organizatora Szkolenia, po jego zakończeniu nabywa prawo do legitymowania się certyfikatem ukończenia Szkolenia, który wydawany jest przez Organizatora w formie papierowej.
 2. Organizator zobowiązuje się do przekazania certyfikatu opisanego w ust. 1 powyżej niezwłocznie (w dniu zakończenia Szkolenia), nie później jednak niż w terminie 07 dni licząc od dnia zakończenia Szkolenia.

IX. Prawa autorskie

 1. Organizator oświadcza, iż wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych, programy, scenariusze ćwiczeń, prezentowane podczas szkolenia stanowią jego „know-how” oraz przedmiot autorskich praw majątkowych prawnie chronionych.
 2. Zawarcie Umowy nie przenosi ani nie ustanawia na rzecz Zgłaszającego jakichkolwiek praw autorskich, a wyłącznie udziela zezwolenia na korzystanie z przekazanych materiałów dydaktycznych (wyłącznie) na potrzeby związane ze Szkoleniem i nie mogą być one wykorzystywane przez Zgłaszającego w jakichkolwiek celach majątkowych.
 3. Na podstawie Umowy Organizator przenosi na własność Uczestnika ograniczoną liczbę egzemplarzy materiałów dydaktycznych dostarczonych Uczestnikowi w toku Szkolenia w ramach Opłaty.

X. Kwestie porządkowe

 1. W miejscu realizacji Szkolenia jak i jego obrębie zakazuje się palenia papierosów, e-papierosów, podgrzewaczy tytoniu, posiadania jak i spożywania alkoholu oraz substancji odurzających, psychotropowych i psychoaktywnych. 
 2. Uczestnik, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż znajduje się po spożyciu lub pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, nie jest uprawniony do uczestniczenia w Szkoleniu.

XI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszających jest Organizator.
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystaniem plików cookies opisane zostały kolejno pod adresami https://cutcutacademy.pl/polityka-prywatnosci/ oraz https://cutcutacademy.pl/polityka-cookies/.

XII. Reklamacje

 1. Organizator dostarczy usługę wolną od wad.
 2. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji Szkolenia winny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi bądź ekspertowi prowadzącemu Szkolenie. 
 3. Zastrzeżenia, nieprawidłowości i uwagi mogą być zgłaszane przez Zgłaszającego także w terminie 14 dni od dnia zakończenia Szkolenia, drogą pisemną na adres: Poznań (60-408), ul. Janusza Meissnera 2C, bądź drogą mailową na adres: kontakt@cutcutpracownia.pl. Wskazany w zd. 1 powyżej termin nie odnosi się do Zgłaszających będących Konsumentami lub Quasi – Przedsiębiorcami.
 4. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego – nie dłuższego niż 14 dni – ustosunkowania się do zgłoszonych zastrzeżeń, nieprawidłowości i uwag informując na temat ich rozstrzygnięcia.
 5. W przypadku Zgłaszającego będącego Konsumentem lub Quasi – Przedsiębiorcą jeżeli Organizator w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do jego żądań będzie to oznaczało ich uznanie za uzasadnione.

XIII. Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Szkolenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn niezależnych od Organizatora spowodowanych wystąpieniem siły wyższej. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć wszelkie okoliczności, które pozostają poza zasięgiem wpływów Organizatora i które nie są do przewidzenia, a ich wystąpienie uniemożliwia przeprowadzenie Szkolenia. Przez siłę wyższą należy rozumieć przede wszystkim: wojnę, epidemie, zamieszki, akty władzy publicznej. 
 3. W przypadku wskazanym w ust. 2 powyżej, Organizator wraz z Zgłaszającym dokonają starań celem ustalenia nowego, dogodnego terminu Szkolenia.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem Umowy o przeprowadzenie Szkolenia powstałych między Organizatorem a Zgłaszającym będącym Konsumentem bądź Quasi-Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sądy powszechne zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem Umowy o przeprowadzenie Szkoleń powstałych między Organizatorem a Zgłaszającym niebędącym Konsumentem bądź Quasi-Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności przez Organizatora. 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu do umów, które zawarte zostały przed zmianą stosuje się wersję dotychczasową.
Szkolenia fryzjerskie

Wiedza i umiejętności, których Ci potrzeba są na wyciągnięcie ręki

Pracownia Fryzjerska
cutcut Piotr Adaszkiewicz

ul. Janusza Meissnera, nr 2C
60-408 Poznań
NIP: 6981845472

Koszyk
Scroll to Top