Polityka prywatności RODO spółki PRO4BUSINESS sp. z o.o.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest określenie zasad, na podstawie których przetwarzane są Państwa dane osobowe przez spółkę PRO4BUSINESS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako Administratora danych osobowych, w zakresie świadczonych przez Administratora danych usług pośrednictwa finansowego i doradztwa gospodarczego w związku z ubieganiem się o pozyskanie dotacji na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz wskazanie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz.1), (dalej „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka PRO4BUSINESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000913027, NIP: 7831839967, REGON: 389517138, której kapitał zakładowy wynosi 9.000,00 zł (w całości opłacony), tel.: +48 (61) 10 27 666, adres e-mail: kontakt@pro4business.pl.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • wyrażonej zgodnie z klauzulą zawartą pod ankietą (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a) RODO),
 • podjęcia i realizacji współpracy pomiędzy Administratorem danych a Klientem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do osiągnięcia wskazanych celów. W zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych osobowych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o działalności Administratora danych lub nawiązania z Państwem współpracy przez Administratora danych, a także może uniemożliwić realizację pozostałych celów, dla których Państwa dane osobowe będą przetwarzane. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług przez Administratora danych uregulowane zostanie w umowach zawieranych przez Administratora danych z Klientami. 

Zakres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie dotyczącym kategorii takich danych, jak dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane teleadresowe (numer telefonu do kontaktu, adres e-mail, województwo i miejscowość prowadzenia działalności gospodarczej). 

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności lub do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zaistnieją przesłanki opisane w art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 21 ust. 1 RODO.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem danych, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz inne podmioty i instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi podmiotami, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Administratora danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora danych. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu uprawienia:

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 RODO Administrator danych dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator danych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w omawianych przepisie.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w omawianych przepisie.

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora danych, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym mowa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 2. Państwa dane osobowe nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej oraz w formie papierowej (przechowywane w bazie danych Administratora danych).
 4. Administrator danych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Polityki prywatności w przyszłości będą publikowane na niniejszej stronie internetowej, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji Polityki prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo niniejszej Polityki prywatności lub zmian w Polityce prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z niniejszej strony internetowej.

Niniejszym oświadczam, iż:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Piotra Adaszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Fryzjerska cutcut Piotr Adaszkiewiczz siedzibą przy ul. Janusza Meissnera 2C, 60-408 Poznań, NIP: 6981845472, REGON: 367243267 oraz przez spółkę PRO4BUSINESS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP: 7831839967, REGON: 389517138, moich danych osobowych wskazanych w niniejszej ankiecie, zgodnie z postanowieniami zawartymi odpowiednio w Polityce prywatności RODO Pracowni Fryzjerskiej cutcut Piotr Adaszkiewicz, jako Administratora danych oraz w Polityce prywatności RODO spółki PRO4BUSINESS sp. z o.o., jako Administratora danych.
 2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Piotra Adaszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Fryzjerska cutcut Piotr Adaszkiewiczz siedzibą przy ul. Janusza Meissnera 2C, 60-408 Poznań, NIP: 6981845472, REGON: 367243267 oraz przez spółkę PRO4BUSINESS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP: 7831839967, REGON: 389517138, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług, oferowanych przez Pracownię Fryzjerską cutcut Piotr Adaszkiewicz oraz przez spółkę PRO4BUSINESS sp. z o.o.
 3. Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Polityki prywatności RODO Pracowni Fryzjerskiej cutcut Piotr Adaszkiewicz, jako Administratora danych i postanowienia Polityki prywatności RODO spółki PRO4BUSINESS sp. z o.o., jako Administratora danych oraz postanowienia Regulaminu.

Wdrożone przez WBIZNES® | Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024

Scroll to Top